ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนปากสวยพิทยาคม

                      PAKSUAIPITAYAKHOM  SCHOOL

ที่ตั้ง : 390 หมู่ 4 ตำบลวัดหลวง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  43120    

เนื้อที่ : 32 ไร่ บนพื้นที่ราบลุ่มริมหนองอุ่มคล้า

คติพจน์โรงเรียน : ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ (ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)        

สีประจำโรงเรียน : สี เทา - เขียว

สัญลักษณ์ :  

ดอกบัว พญานาค คลื่นน้ำ และดวงอาทิตย์

     -  ดอกบัว     หมายถึง      เชาวน์ปัญญา

-  ดวงอาทิตย์  หมายถึง ความสว่าง

-  พญานาค     หมายถึง ผู้เลื่อมใส ศรัทธา

-  คลื่นน้ำ     หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง

 

อักษรย่อ : ป.ส.พ.

อัตลักษณ์  : คุณธรรมดี  มีวินัย  ใฝ่วิชาการ  ประสานชุมชน

เอกลักษณ์  : ยกมือไหว้   แต่งกายดี  วจีไพเราะ

วันสถาปนาโรงเรียน : 29   มกราคม   2534


โทรศัพท์ : 0-4242-2851        

โทรสาร : 0-4242-2851

E – mail Address :              -

สหวิทยาเขต : พิสัยสรเดช

เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ