สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

4

4 ดอกบัว พญานาค คลื่นน้ำ และดวงอาทิตย์

           -  ดอกบัว     หมายถึง      เชาวน์ปัญญา

 ดวงอาทิตย์  หมายถึง ความสว่าง

-  พญานาค    หมายถึง ผู้เลื่อมใส ศรัทธา

 คลื่นน้ำ     หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง