วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


 

“ เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2558