พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


   1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2. พัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

3. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. พัฒนาทักษะการดำรงชีวิตของนักเรียนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น