ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
จัดการเรียนการสอนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  23   ห้องเรียน

·       แผนการจัดชั้นเรียน

              ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น        5 : 5 : 4

              ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย      3 : 3 : 3

·       จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียนทั้งหมด     812 คน


© ตาราง : แสดงเป้าหมายจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา  2557  จำแนกตามระดับชั้น

 

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

มัธยมศึกษาปี่ที่ 1

5

200

มัธยมศึกษาปี่ที่ 2

5

181

มัธยมศึกษาปี่ที่ 3

4

119

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

14

500

มัธยมศึกษาปีที่4

3

120

มัธยมศึกษาปีที่5

3

 77

มัธยมศึกษาปีที่6

3

115

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

9

312

รวมทั้งหมด        

23

812