โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนคุณธรรม
“โรงเรียนคุณธรรม”
     การดำเนินโครงการฯ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านโครงงานคุณธรรม (Moral Project) ในการเรียนรู้และปฏิบัติจริงของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน โดยการให้คำปรึกษาครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ และผู้บริหารโรงเรียน เพื่อผลักดันให้โครงงานประสบความสำเร็จ สามารถลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ สร้างวินัยและความรับผิดชอบให้เกิดขึ้น นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีตามที่โรงเรียนต้องการ
     โรงเรียนปากสวยพิทยาคมจึงได้จัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งได้มีวิ
ธีการ ดังนี้

๑.สร้างการรับรู้และการยอมรับ
โรงเรียนใช้โมเดลห้องเรียน ๓ คุณเพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ครูและนักเรียน
  
 
  
ห้องเรียนคุณภาพ : ครูผู้สอน
ครูประจำชั้นคุณภาพ : ครูที่ปรึกษา
ระบบคุณภาพ : ฝ่ายบริหาร
ห้องเรียนคุณภาพ : ครูผู้สอน ครูประจำชั้นคุณภาพ : ครูที่ปรึกษา ระบบคุณภาพ : ฝ่ายบริหาร จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตในกรอบแห่งความดี
โดยอาศัยกิจกรรมที่เราทำร่วมกับชุมชนของผู้เรียนเองทำให้ผู้เรียนรักท้องถิ่นและวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนเป็นผู้ที่คุ้นชินกับคุณธรรม
๒.สร้างครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ
  โรงเรียนจัดอบรมค่ายคุณธรรมน้อมนำวิถีพุทธ โดยนำนักเรียนแกนนำมาอบรม