ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนภดล ผดุงศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา พจนสุนทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม พลบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยันต์ พิสัยพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ กัติยบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2558
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ลำเพย พิเคราะห์แนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสิทธิ์ คำพูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน