ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ
ศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ โอกาส และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการเติมเต็มการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่ การศึกษาตลอดชีวิตทั้งนี้ เนื่องจากในการปฏิรูปการศึกษาในช่วงแรก เน้นการจัดการศึกษาในระบบเป็นส่วนใหญ่
     โรงเรียนปากสวยพิทยาคมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้คุณภาพจึงได้เข้าศึกษาดูงานห้องสมุกของโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมเพื่อเรียนรู้และนำไปใช้พัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนปากสวยเอง
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2559,21:58   อ่าน 812 ครั้ง