ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  21
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
(1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
(2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
(3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
(4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  21  จำนวน  32  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  ในการศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบ  One  Group  Pre-test  Post-test  Design  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  (1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  7  เรื่อง  (2)  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จำนวน  7  แผน  (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าความยากง่าย  (P)  0.25  -  0.42  ค่าอำนาจจำแนก  (r)  0.50 – 0.83  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.94  (4)  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เป็นแบบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก  เรื่องละ  10  ข้อ  รวม  70  ข้อ  (5)  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   การทดสอบค่าที  ( t-test )  แบบ  Dependent  Samples
 
          ผลการศึกษาปรากฏผล  ดังนี้

            1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  83.77/82.42  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

            2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผล  0.65  หมายความว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าและพัฒนาการทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 เพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 65 

            3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

           4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่า  ด้านการวัดผลประเมินผล  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านการออกแบบ   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านการนำเสนอมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  และด้านเนื้อหา  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2558,00:00   อ่าน 635 ครั้ง