ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล

ชื่อเรื่อง              รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล  วิชาบาสเกตบอล

                        รหัสวิชา พ 32202  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

ผู้รายงาน             นางสาวศิริพร  ธรรมครูปัทม์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หน่วยงาน สังกัด     โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย

                         สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  21

ปีที่ศึกษา             2558 

บทคัดย่อ

 

              รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล วิชาบาสเกตบอล  รหัสวิชา พ 32202  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
5  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล วิชาบาสเกตบอล
รหัสวิชา พ
32202  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบาสเกตบอล 32202  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล วิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ 32202  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     
           
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2558  
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต  21  จำนวน  31  คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล  วิชาบาสเกตบอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  จำนวน  15  เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบาสเกตบอล  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบค่าที (t–test  for Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า

                1.  แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล  วิชาบาสเกตบอล  รหัสวิชา  32202  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.26/82.66,  81.70/82.00,  81.70/81.33, 82.00/81.66,  83.06/82.66,  83.33/83.66,  82.10/83.00,  83.06/82.66,  82.93/81.33, 82.80/81.00,  82.53/81.33,  81.90/81.33,  83.20/82.66,  82.13/83.00  และ  83.73/82.33 และผลของประสิทธิภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ  82.56/82.14  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ 

              2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล  วิชาบาสเกตบอล  

รหัสวิชา พ 32202  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

           3.  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะขั้นพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล วิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ 32202 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  อยู่ในระดับความพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (X) 4.55  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  0.53 

โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2559,00:00   อ่าน 1265 ครั้ง