ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปแกรมประมวลคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

               รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง การใช้งานโปรแกรมประมวลคำ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ผู้ศึกษา              นายดนัย  เฉิดฉาย

ตำแหน่ง            ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

ปีการศึกษา         2561

สถานศึกษา         โรงเรียนปากสวยพิทยาคม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

 

 

บทคัดย่อ

 

           การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ 

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560   โรงเรียนปากสวยพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 19 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลองเป็นแบบ OneGroup PretestPosttest Design  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ  1) เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ มีค่าความยาก (P) ตั้งแต่ 0.40  ถึง 0.75  ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.36  ถึง 0.83 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.89 และ  3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า

5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r)  ตั้งแต่ 2.31  ถึงค่า 8.16 ความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติทีที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน (Dependent Samples t-test)

 

            ผลการศึกษาพบว่า

                1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ 82.16/81.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้

                2. นักเรียนที่เรียนรู้โดยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.74 คิดเป็นร้อยละ 74 แสดงว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วนักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เท่ากับ 0.74  หรือคิดเป็นร้อยละ 74

                4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (= 4.47, S.D. = 0.07)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 358 ครั้ง