จดหมายข่าว
พิธีปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม ประธานพิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนปากสวยพิทยาคม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ที่จบหลักสูตรระดับชั้น ม.ต้น จำนวน 97 คน และม.ปลาย จำนวน 62 คน โดยมี นางประภัสสร  ยอดคีรี  หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครู นักเรียนรุ่นน้อง และนักเรียนที่จบการศึกษา เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และมีความรัก ภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ ณ หอประชุมโรงเรียนปากสวยพิทยาคม
นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับนักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ทุกคน ที่ได้เพียรพยายามเอาใจใส่ในการศึกษาและเล่าเรียน จนสามารถสำเร็จการศึกษาตามที่มุ่งหมาย ความสำเร็จของนักเรียนในวันนี้ เป็นความปิติของหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวของนักเรียนเอง บิดามารดา ตลอดจนครู อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ การศึกษานั้นถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาประ เทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพราะเป้าหมายของการศึกษาก็คือ การปลูกฝังให้คนในชาติมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม ขอให้นักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ จากโรงเรียนแห่งนี้ไปพัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบต่อไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 128 ครั้ง