ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้งานโปแกรมประมวลคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 358) 17 พ.ค. 61
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล (อ่าน 1265) 09 พ.ค. 59
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (อ่าน 636) 19 ต.ค. 58