กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสมฤดี สิมงาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางจิราพร ธีระสาร
ครู คศ.3

นางกัลยา ทุ่งลา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2