ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิราพร ธีระสาร
ครู คศ.3

นางกัลยา ทุ่งลา
ครู คศ.3

นางสมฤดี สิมงาม
ครู คศ.1