ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเล็ก กองทิพย์
ครู คศ.3

นางวรรณภา ต่อติด
ครู คศ.3

นางเกษมณี สะอาด
ครู คศ.2

นางสุชานาฎ คำพินันท์
ครู คศ.2

นางสาวดุษยมาศ บุตรโคตร
ครู คศ.2

นางสาวประกาย เครือเนตร
ครู คศ.1

นายวิชานนท์ ฝ้ายขาว
ครู คศ.1