กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเล็ก กองทิพย์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0895738602

นางเกษมณี สะอาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุชานาฎ คำพินันท์
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0817996384
อีเมล์ : dawrung_k@hotmail.com

นางสาวดุษยมาศ บุตรโคตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0810604325
อีเมล์ : dussa4325@gmail.com

นางสาวประกาย เครือเนตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3