ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเล็ก กองทิพย์
ครู คศ.3

นางเกษมณี สะอาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสุชานาฎ คำพินันท์
ครู คศ.2

นางสาวดุษยมาศ บุตรโคตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวประกาย เครือเนตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3