ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนิตยาภรณ์ ศรีภาแลว
ครู คศ.3

นางประภัสสร ยอดคีรี
ครู คศ.3

นายพูนศักดิ์ บุทเสน
ครู คศ.2

นางอรวรรณ ศรีบุญเรือง
ครู คศ.1

นางบัวไล ขันทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธีระพงษ์ เครือแก้ว
ครู คศ.1

นายชุมพร ดอนชวนชม
ครูอัตราจ้าง