กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบัวไล ขันทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางประภัสสร ยอดคีรี
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0892577391
อีเมล์ : pusson_lek@hotmail.com

นายอนุวัตร เทศศรีเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายพูนศักดิ์ บุทเสน
ครู คศ.2

นายดนัย เฉิดฉาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0982086368
อีเมล์ : danai042@hotmail.com

นางสาวสุพิชฌาย์ วังทะพันธ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1