ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบัวไล ขันทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางประภัสสร ยอดคีรี
ครู คศ.3

นายอนุวัตร เทศศรีเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายพูนศักดิ์ บุทเสน
ครู คศ.2

นายดนัย เฉิดฉาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสุพิชฌาย์ วังทะพันธ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1