ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางบัวไล ขันทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางประภัสสร ยอดคีรี
ครู คศ.3

นายพูนศักดิ์ บุทเสน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสุพิชฌาย์ วังทะพันธ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1