ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสลักจิตร เฉิดฉาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.ภูวรินทร์ แสนภูวา
ครูผู้ช่วย

นางสาวณธิดา ศรีมุงคุณ
ครูผู้ช่วย