กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสลักจิตร เฉิดฉาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวณธิดา ศรีมุงคุณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพัชราภรณ์ จันทวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวณิศรานันท์ ขันทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3