ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสลักจิตร เฉิดฉาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.ภูวรินทร์ แสนภูวา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวณธิดา ศรีมุงคุณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวพัชราภรณ์ จันทวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวณิศรานันท์ ขันทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3