ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมศักดิ์ ตานุชนม์
ครู คศ.3

นายมารุจน์ แก้วก่า
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร ธรรมครูปัทม์
ครู คศ.2

นายศิริศักดิ์ สิทธิไชย