กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสมศักดิ์ ตานุชนม์
ครู คศ.3

นายศริศักดิ์ สิทธิชัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2