ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนันท์สุภา ชนะพจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพิชญาภัค ภูเขม่า
ครูอัตราจ้าง

นายวิชชากร บัวป่า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ณัฐฐามาศ คุณดิลกคงคา
ครูผู้ช่วย