กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิชชากร บัวป่า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายนันท์สุภา ชนะพจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1