ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิชชากร บัวป่า
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายนันท์สุภา ชนะพจน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ณัฐฐามาศ คุณดิลกคงคา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2