ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนันท์สุภา ชนะพจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวิชชากร บัวป่า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

ณัฐฐามาศ คุณดิลกคงคา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4