ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสมพร ผมไผ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางไพรัตน์ ศรีจักร
ครู คศ.3

นายอนุรักษ์ พิสัยสวัสดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายเอกบุรุษ จันทะวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4