ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมพร ผมไผ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางไพรัตน์ ศรีจักร
ครู คศ.3

นายอนุวัตร เทศศรีเมือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายดนัย เฉิดฉาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอนุรักษ์ พิสัยสวัสดิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายเอกบุรุษ จันทะวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4