ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววารุณี พงษากลาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสุธารัตน์ อุทัยแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวจรรยวรรธน์ วงศ์ชาญศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางศุภพิศ พานคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางณัฐพร สายทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1