กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววารุณี พงษากลาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสุธารัตน์ อุทัยแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0854508687
อีเมล์ : -

นางสาวจรรยวรรธน์ วงศ์ชาญศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0949028148
อีเมล์ : chanyawatwong@gmail.com

นางศุภพิศ พานคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1