คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยันต์ พิสัยพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ