ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับดีเลิศประเภทผู้บริหารสถานศึกษา การการประกวดผลงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2564,15:52  อ่าน 370 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2564,15:48  อ่าน 248 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชื่ออาจารย์ : นายอนุวัตร เทศศรีเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2558,14:50  อ่าน 1323 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายเล็ก กองทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2557,15:21  อ่าน 1117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นคุรุสภา อ.เซกา ปี2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจรรยวรรธน์ วงศ์ชาญศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2557,10:56  อ่าน 1007 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี2556
ชื่ออาจารย์ : นางสุธารัตน์ อุทัยแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2557,10:43  อ่าน 951 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี2553
ชื่ออาจารย์ : นางสุธารัตน์ อุทัยแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2557,10:43  อ่าน 976 ครั้ง
รายละเอียด..