ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับดีเลิศประเภทผู้บริหารสถานศึกษา การการประกวดผลงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2564,15:52  อ่าน 215 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2564,15:48  อ่าน 106 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาต้นแบบนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดหนองคาย
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพงศ์ รีวงษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,11:08  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพงศ์ รีวงษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,11:05  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล วิชาบาสเกตบอล รหัสวิชา พ 32202 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศิริพร ธรรมครูปัทม์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2559,21:29  อ่าน 981 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชื่ออาจารย์ : นายอนุวัตร เทศศรีเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2558,14:50  อ่าน 1207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายเล็ก กองทิพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2557,15:21  อ่าน 994 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่นคุรุสภา อ.เซกา ปี2555
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจรรยวรรธน์ วงศ์ชาญศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2557,10:56  อ่าน 878 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี2556
ชื่ออาจารย์ : นางสุธารัตน์ อุทัยแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2557,10:43  อ่าน 825 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ปี2553
ชื่ออาจารย์ : นางสุธารัตน์ อุทัยแสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2557,10:43  อ่าน 852 ครั้ง
รายละเอียด..