ติดต่อเรา
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
390 หมู่ 4 ถนนหองคาย-บึงกาฬ   ตำบลวัดหลวง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
เบอร์โทรศัพท์ 042-414735 เบอร์โทรสาร 042-414735


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d11168.336549318072!2d103.00580802651093!3d17.96674231422853!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31249385e4c9678b%3A0x76ef5efd00c8ea95!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZ4Lib4Liy4LiB4Liq4Lin4Lii4Lie4Li04LiX4Lii4Liy4LiE4LihIOC4lS7guKfguLHguJTguKvguKXguKfguIcg4LitLuC5guC4nuC4meC4nuC4tOC4quC4seC4oiDguIgu4Lir4LiZ4Lit4LiH4LiE4Liy4Lii!5e1!3m2!1sth!2sth!4v1597996994080!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>